Statistische analyse

Statistische analyse wordt gebruikt als middel om onderzoeksvragen te beantwoorden, of hypothesen die uit een onderzoeksvraag voortkomen te toetsen. Door middel van analyse van gegevens worden de gegevens samengevat, zodat een overzichtelijker beeld van het geheel ontstaat en de onderzoeksvraag kan worden beantwoord.

Voordat de analyse kan beginnen, moeten gegevens die je verzamelt (digitaal) opgeslagen worden. Dit kan bijvoorbeeld via schriftelijke vragenlijsten die later met een computer worden ingevoerd, maar beter is een webenquete.

Na de analyse worden de resultaten geinterpreteerd en gerapporteerd en worden de onderzoeksvragen beantwoord.

Inline kan u ondersteunen bij alle fasen van een onderzoek, probleemstelling, opstellen onderzoeksvragen en hypothesen, methode van onderzoek en rapportage.
En wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van statistische analyses en de interpretatie daarvan.

We kunnen beschrijvende statistische analyses uitvoeren, waarbij de relevante eigenschappen van de verzamelde gegevens worden weergegeven in bijvoorbeeld een frequentie verdeling, een kruistabel, een lijst met gemiddelden of betrouwbaarheidsintervallen.
En ook toetsende statistiek waarbij op basis van kansberekening een uitspraak wordt gedaan over de waarschijnlijkheid van een hypothese. Voorbeelden van toetsende statistiek zijn de correlatie toets (toets voor een verband tussen twee variabelen), regressieanalyse (samenhang tussen een afhankelijke -en een aantal onafhankelijke variabelen) en de variantie analyse (toets voor een verschil tussen gemiddelden).

Voor de analyses maken we gebruik van PSPP, een op het populaire SPSS lijkend statistisch pakket, maar dan Open Source (GNU license).

sa 300


Contact

Inline
Witte Rozenstraat 48
2311 XX leiden

T: +31 6 266 70 705
E: info@inline-info.nl